Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2015

nieusmiechy
Come just as you are to me
Don't need apologies
Know that you are a worthy
I take your bad days with your good
Walk through this storm I would
I'd do it all because I love you,
Reposted fromglupiages glupiages viacytaty cytaty

May 06 2015

nieusmiechy
Było najpiękniej, Dotykały nas dreszcze, Zatęsknij za mną czasem jeszcze.
— zły dzień
Reposted fromdirtyliar dirtyliar viacytaty cytaty
nieusmiechy
LUCIFER: Look around you, Morpheus. The million Lords of Hell stand arrayed about you. Tell us why we should let you leave? Helmet or no, you have no power here... what power have dreams in hell? MORPHEUS: You say I have no power? Perhaps you speak truly... But -- you say that Dreams have no power here? Tell me, Lucifer Morningstar.. Ask yourselves, all of you... What power would Hell have if those here imprisoned were not able to dream of Heaven?
— Neil Gaiman "Sandman"
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty

April 12 2015

nieusmiechy
Nigdy nie odczuwać szczerze własnych uczuć i wznieść swój blady triumf na poziom, z którego obojętnie patrzy się na własne ambicję, żądze i pragnienia, przechodzić obok własnych radości i lęków, tak jak się przechodzi obok nieinteresujących ludzi. Najwyższe panowanie nad sobą to obojętność wobec siebie, to postrzeganie swojego ciała i duszy jako domu z gospodarstwem, gdzie przeznaczenie zapragnęło, abyśmy spędzili życie.
— Fernando Pessoa - Księga niepokoju
Reposted frommoonlitsky moonlitsky viacytaty cytaty

April 04 2015

nieusmiechy
7077 3d4d 390
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
nieusmiechy
We were
Just friends
That spoke like lovers
And that seemed to be enough for
Two teenagers who were scared to love
one
another.
Reposted fromcytaty cytaty

November 10 2014

nieusmiechy
Let people feel the weight of who you are and let them deal with it.
— John Eldridge
Reposted fromcaraseen caraseen viacytaty cytaty

November 01 2014

nieusmiechy
Zaiste! nic tak w sercu uczuć nie rozpala,
Jako kiedy się serce od serca oddala.
Czas jest to wiatr, on tylko małą świecę zdmuchnie,
Wielki pożar od wiatru tym mocniej wybuchnie.
— A.Mickiewicz
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty

October 17 2014

nieusmiechy
Nie gniewaj się – mówię z wysiłkiem. – Nie gniewaj się za to, co ci wtedy powiedziałam… To było we mnie, nie w tobie. To całe świństwo, wiesz… Ta złość, ta pycha, ta samotność… To było we mnie, ja byłam chora czy coś…
— Agnieszka Osiecka, "Zabiłam ptaka w locie"
Reposted fromjust-breathe just-breathe viacytaty cytaty
nieusmiechy

September 17 2014

nieusmiechy
0856 2c32 390
hater tears
nieusmiechy
to może przypadek
że znów się widzimy
patrzymy na siebie
w spokojnej udręce
wspomnienia spłowiały
przez lata i zimy
już tylko się znamy
n i c w i ę c e j

ty jesteś ta sama
tak piękna jak wtedy
gdy było do siebie
nam bliżej niż blisko
to było niedawno
a mówi się: kiedyś
już tylko się znamy
t o w s z y s t k o

dzielimy złą ciszę
obcymi słowami

ty serce masz chłodne
i chłodne masz ręce
czy mą poufałość
wybaczy mi pani?
bo przecież się znamy
n i c w i ę c e j
— J. Kofta
Reposted frominveni inveni viaxsylwiawiktoriaa xsylwiawiktoriaa

July 30 2014

nieusmiechy
I remember
how seeing the shape of your mouth
that first time, I kept staring
until my blood turned to rain.

Some things take root
in the brain and just don’t
let go.
— T. S. Elliot, "Slow Dance"
Reposted frombeforethepoison beforethepoison viacytaty cytaty
It’s all too much and not enough at the same time.
— Jack Kerouac  (via believe-in-soulmate)

March 31 2014

nieusmiechy

March 25 2014

nieusmiechy
Jedną z anielskich cech kobiety jest to, że gdy upada  staje się bezwzględnym demonem.
— kogoś opis na gadu.
Reposted frompsychodelik psychodelik viariseme riseme

March 23 2014

nieusmiechy
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć.
— riseme
2292 5f69
Reposted fromirmelin irmelin viatereseek tereseek

March 19 2014

nieusmiechy
4800 4cfa 390
Maria Aniśkowicz

February 28 2014

nieusmiechy
The truth is, I pretend to be a cynic, but I am really a dreamer who is terrified of wanting something she may never get.
— Joanna Hoffman
Reposted fromolewka olewka viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl